Referat af Generalforsamling 2019 på Hotel Alsik i Sønderborg

Referat af Generalforsamlingen i Rolls Royce Enthusiasts Club’s danske sektion. Generalforsamlingen blev afholdt på hotel Alsik i Sønderborg d.30.maj kl. 17:45 og 48 medlemmer var mødt frem, heraf 5 fra bestyrelsen.

1. Valg af dirigent:
Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog på bestyrelsens vegne Claus Clausen som ordstyrer. Claus blev valgt. Claus takkede for valget og konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt (næsten) til tiden. Regnskabet var ikke sendt ud sammen med indkaldelsen, men bliver nøje gennemgået på generalforsamlingen.

2. Formandens beretning:

Det er nu et år siden vi afholdt  en sejlende generalforsamling mellem Fyn og Ærø.

Den har vist aldrig  været udført på vandet tidligere i klubbens historie og hvad er året så gået med.

 

I løbet af sommeren var der flere af klubben medlemmer der deltog i udenlandske arrangementer:

Bla. var der et par drog hele vejen til Nordspanien i Baskerlandet i deres Bentley og klubben var også repræsenteret i Skotland, Norge og Sverige.

 

En af klubbens medlemmer havde inviteret nogle RR & Bentley enthusiasts`er på sejltur, så der kunne læres lidt om sejlkultur.

 

I november var familien Clausen endnu engang velvillige, til at lægge lokaler til den årlige Mortens Aften,

Som altid er utrolig hyggelig ….tak til Claus og Beate.

 

Julefrokosten blev afholdt i februar hos Henrik Kjær mellem de udstillede biler. .. Tak til Henrik og Marianne.

 

I Marts måned var der også i år en delegation på Essen Messen, som var fristet af, om der skulle mangle noget i garagen. Et enkelt medlem bragte et køretøj med hjem.

 

I April havde vi to repræsentanter fra bestyrelsen i Hunt House til generalforsamlingen,

Hvor klubbens sekretær Ole Hviid blev valgt til hovedbestyrelsen. ..tillykke med det Ole.

Og Gert og Britta havde igen i år lagt lokaler til Pudse-Seminar i det Nordjyske…. Tak til Gert og Britta.

 

I Maj var der arrangeret besøg på Diselhouse på det gamle Ørstedværk i København,

Hvor verdens største dampmaskine skulle startes op, desværre havde Ørstedværket ændret opstart af maskinen

Til kl.15.00 i stedet for som aftalt kl. 10.00 uden at informere klubben, så det gav lidt skuffelse blandt de mange fremmødte. Til gengæld fik vi som kompensation tildelt to gratis rundvisere.

Dags dato beholder vi  ca. det samme medlemstal i klubben, men fremover, når der udstedes kontingent, vil vi gøre

Opmærksom på opkrævningen… hvad der betales til Hovedklubben og hvad der betales til den danske sektion,

Vi mener ikke det skal være rimeligt at tilmelde sig hovedklubben og nyde godt af sektionen og spare de ca. 300 kr. det koster at være med i den danske sektion !!!! 

 

 

Og så bekymrer det formanden lidt, om hvad der skal ske i fremtiden….

Skal Moderklubben flyttes til Europa ? flyttes Bentley & Rolls Royce fabrikker til Europa ?

Får vi fremover lov til at køre i de historiske biler …eller bliver det på  batterier eller solceller eller noget andet ?

 

Vores Sektion af klubben blev stiftet i 1980 så til næste år har vores klub 40-års jubilæum. 

Formanden

Spørgsmål fra salen: 

Allan R: Må man være både Direktør i RREC og sekretær i en sektion? 

Ole svarede at han ikke har kunnet finde noget om dette i klubbens regler.

Søren: Hvad gør man når man ikke er sikker på om man har været medlem i 40 eller 39år?

Søren F. svarede at det står i klubbens arkiver.

 

3. Regnskab for 2018 og budget for 2019 samt fastsættelse af næste års budget (Kasserer Søren Fruensgaard):

 

 

 

                   

 

 

 

        Rolls-Royce Enthusiasts’ Club        
        Danish Section        
                 
        Budget 2019        
                 
                 
        Budget     Regnskab  
        2019     2018  
Kontingent, mv.     97.000,00     97.693,60  
RREC-UK, Hunt House     -71.000,00     -63.862,61  
Annonceindtægter, Bulletin   10.000,00     10.030,00  
Diverse indtægter, Rally etc.   0,00     -869,35  
Indtægter i alt     36.000,00     42.991,64  
                 
Porto       10.000,00     10.987,46  
Kontorhold og administration   1.000,00     0,00  
Web og IT       1.000,00     660,00  
Gaver Rally,DR,Mortens   2.500,00     2.737,50  
Bestyrelsesmøder     2.500,00     4.084,80  
Medlemsmøder     1.000,00     0,00  
Generalforsamling     2.500,00     0,00  
Bulletin       9.000,00     8.848,17  
Motorhistorisk samråd 2018+2019 2.346,00     4.600,00  
Motorhistorisk Samråd, årsmøde+div 1.800,00     1.640,56  
Køb af 10 års-nåle           934,52  
Årsmøde, Hunt House     2.000,00     1.826,73  
Gebyrer, bank     250,00     700,00  
Udgifter i alt     35.896,00     37.019,74  
                 
Ordinært resultat     104,00     5.971,90  
        0,00        
Forventet resultat     104,00     5.971,90  
                 
                 
        Balance pr. 31. december 2017        
                 
Aktiver         Passiver      
                 
Indestående i Jyske Bank 246.041,18   Egenkapital primo   251.162,18
19 stk. RREC-DK skilte   5.225,00   Årets overskud   104,00
          Egenkapital ultimo   251.266,18
                 
Aktiver i alt   251.266,18   Passiver i alt   251.266,18

 

 

 

Kontingent:

Trods forhøjelse af medlems-betalingen til vores engelske moderklub foreslog bestyrelsen uændret kontingent.

 

5. Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af:

Næstformand Henrik Kjær

Kasserer Søren Fruensgaard
Bestyrelsesmedlem Hans Bukkehave

Alle blev genvalgt med akklamation

 

6. Valg af Revisor:

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Jesper Verdicht som Revisor

Jesper blev valgt

 

7. Indkomne forslag:

Der var indkommet 2 forslag til tilføjelser til vores klubvedtægter:

a:

 

§2 stk3: Klubben kan optage æresmedlemmer.
Til æresmedlem kan indstilles personer, som har eller har haft særlig indflydelse på klubben og dens arbejde. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men modtager alt klubbens udsendte materiale, og kan deltage i klubbens arrangementer på linje med øvrige medlemmer.
Optagelse af æresmedlemmer foregår ved indstilling til bestyrelsen og forslaget udsendes med indkaldelsen til det pågældende års generalforsamling. Optagelse af æresmedlemmet skal godkendes på generalforsamlingen med 2/3 af de fremmødte stemmer.

 

Tilføjelsen blev vedtaget.

b:

 

§3 stk. 4 : Bestyrelsen kan i forbindelse med events bevillige underskudsgaranti på op til kr:20.000,- pr. event. Det er en forudsætning at arrangørerne forud for eventet har fået en godkendelse af budget for det pågældende event fra bestyrelsen.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget.

Spørgsmål: Kan vi fortryde, hvis vores klubregnskaber en dag ser mindre positive ud? Svar: Ja! det kræver blot en generalforsamlingsbeslutning.

 

8. Fastsættelse af de to kommende års rally:

  • Forårsrally 2020: Vestsjælland. Arrangører: Johan Bendixen, Erik Vendelboe Nielsen og Ole Hviid-Nielsen     
  • Forårsrally 2021: Nordjylland. Gert Gregersen

Johan Bendixen uddelte invitationen til forårsrally 2020 der også er klubbens jubilæumsrally og fortalte om muligheden for at en fotograf kan klargøre ne fotobog for et mindre beløb.

 

9. Eventuelt

 

Ole Hviid-Nielsen takkede Allan for muligheden for konsultationer før tiltræden i TheBoard og fortalte om sine oplevelser ved de første møder, samt gennemgik en oversigt over klubbens økonomi.