§1. Navn, formål

Klubbens navn er Rolls-Royce Enthusiasts’ Club Danish Section, i det efterfølgende kaldet klubben. Klubbens adresse er altid hjemmehørende hos den fungerende formand.

Klubbens formål er at virke som samlingspunkt for ejere af Rolls-Royce og Bentley køretøjer samt for personer, der er interesserede i samme. Klubben er underafdeling af Rolls-Royce Enthusiasts Club med hjemsted i England.

Klubben sørger for formidling af køretøjers oplysninger samt aktiviteter med tilknytning dertil, dette være sig tekniske seminarer som det årlige “forårsrally”, der altid afholdes på Kristi Himmelfarts Dag.

§2. Medlemsforhold

Stk.1 Optagelse.

Som medlem kan optages ejere af Rolls-Royce og Bentley køretøjer samt andre personer, der har interesse i at følge med i disse køretøjers historie og udvikling.

Begæring om optagelse i foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller ved at udfylde blanketten på klubbens hjemmeside (WWW.RREC.DK). Bestyrelsen tager stilling til om den pågældende kan optages i foreningen. Ved optagelse betales et fuldt kontingent for det kalenderår i hvilket indmeldelse finder sted.

Ansøgning om medlemskab er en accept af, at medlemmet vil kunne fremgå af klubbens medlemslister, hvoraf navn, adresser, mailadresser, telefonnumre, biltype og bilnummer kan fremgå. Listerne vil kun være tilgængelige for medlemmerne.

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog , såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves ved førstkommende ordinære generalforsamling. Et udtrådt eller udelukket medlemkan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til klubben er berigtiget.

Stk.2. Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse finder sted skriftligt til klubbens sekretær med en måneds varsel til kalenderårets udgang.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for klubben. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingender med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse. Medlemmer der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra medlemslisten.

Stk.3. Kontingent

Kontingentet fastsættes for hvert følgende kalenderår på generalforsamlingen i Rolls-Royce Enthusiasts’ Club og forfalder til betaling den 1. januar på en af klubben anvist konto, hvorfra kontingentet til RREC-UK overføres samlet.

Stk.4. Klubben kan optage æresmedlemmer.

Til æresmedlem kan indstilles personer, som har haft særlig indflydelse på klubben og dens arbejde. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men modtager alt klubbens udsendte materiale, og kan deltage i klubbens arrangementer på linje med øvrige medlemmer.
Optagelse af æresmedlemmer foregår ved indstilling til bestyrelsen og forslaget udsendes sammen med indkaldelsen til det pågældende års generalforsamling. Optagelse af æresmedlemmet skal godkendes på generalforsamlingen med 2/3 af de fremmødte stemmer.

§3. Bestyrelsen

Stk.1. Opgaver og valg

Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen samt en revisor. Bestyrelse og revisor vælges for to år ad gangen efter følgende system:

Hvert år er halvdelen på valg, på lige år vælges: Formand, sekretær og revisor. På ulige år vælges: Næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlem. Genvalg kan finde sted.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på den førstkommende generalforsamling. Endvidere kan der i lige år vælges en bestyrelsessuppleant, der kan træde til ved forfald i bestyrelsen. Suppleanten vælges for en periode på 2 år. Bliver bestyrelsen på mindre end 3 medlemmer, er de berettiget til at supplere sig selv.

Bestyrelsen varetager klubbens tarv udad- og indadtil.

Stk.2. Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Møder afholdes når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse sker med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres referat som underskrives af formanden og sekretæren, sekretæren er referent.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Klubben tegnes af bestyrelsens formand og kasserer alene eller næstformand i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem. I tilfælde, hvor klubben bliver økonomisk forpligtet, kræves en bestyrelsesbeslutning. Bestyrelsen kan meddele prokura, for så vidt som sådan prokura skønnes ønskværdig til almindeligt løbende forretninger.

Stk.3. Forretningsudvalg

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i mindre sager.

Forretningsudvalgets dispositioner skal fremlægges på førstkommende generalforsamling til godkendelse.

Denne regel finder bl.a. anvendelse for løbsledelsen af det årlige “Forårsrally”

Stk.4. Underskudsgaranti i forbindelse med Events

Bestyrelsen kan i forbindelse med events bevillige underskudsgaranti på op til kr.:20.000,- pr. event. Det er en forudsætning at arrangørerne forud for eventet har fået en godkendelse af budgettet for det pågældende event af bestyrelsen.

§4. Generalforsamlingen

Stk.1.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen

Stk.2. Tidspunkt og indkaldelse

Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med “Forårsrallyet” på Kristi Himmelfarts Dag.

Indkaldelse med angivelsen af dagsorden skal finde sted med mindst 3 ugers varsel i skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge klubbens regnskab.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Stk.3. Mødeberettigede

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer

Stk.4. Stemmeberettigede

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer. Hvert medlemskab har en stemme. Der kan ligeledes stemmes pr. fuldmagt. Dog kan hvert medlem max. stemme med 3 stemmer.

Stk.5. Gennemførelsen

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om klubbens virksomhed.

Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne år til godkendelse. Forslag fra medlemmerne der ønskes fremmet til afstemning udenfor den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til alle medlemmer inden 7 dage før denne. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordnen, eller som er indsendt som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede tiltræder dette. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af nærværende vedtægt.

§5. Regnskab og formue

Klubbens regnskabs- og kontingent-år følger kalenderåret.

Bestyrelsen og medlemmer, der måtte ønske det, kan til enhver tid forlange indsyn i klubbens regnskabsbilag og kassebeholdning.

Kassereren indkasserer klubbens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Der føres kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at klubbens økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og der udarbejdes årsregnskab.

§6. Hæftelse

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af klubben påhvilede forpligtelser.

§7. Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves en vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§8. Opløsning

Til klubbens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling, med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilkenopløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved klubbens opløsning fordeles formuen ligeligt blandt klubbens fuldgyldige medlemmer, der har mere end 2 års ancinnitet i klubben og ikke er i kontingent restance.

§9. Voldgift

Ingen klubanliggender kan gøres til genstand for behandling ved de almindelige domstole.

Klubbens generalforsamling er klubbens eneste og højeste myndighed. Såfremt der opstår strid mellem medlemmerne om fortolkning af nærværende vedtægter, og denne ikke kan løses efter mægling foretaget inden 30 dage fra tvistens opståen, kan et medlem forlange tvisten afgjort ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen om indkaldelse af en ekstraordinær generalgotrsamling, alene med fortolkningsspørgsmålet til behandling, i henhold til §4 stk.2.

Vedtagelse af en fortolkning kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Så fremt dette ikke kan opnåes, skal bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger, hvor vedtagelse af en fortolkning af vedtægterne kan foretages ved simpel majoritet af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmer.

 

Således vedtaget af de fremmødte medlemmer ved generalforsamlingen maj 2010 samt juni 2011 – med tilføjelser i 2019 vedr: æresmedlemmer og underskudsgaranti.